Privacy

Privacyverklaring Het Zingend Vuurgeboomte vzw

Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming 25/05/2018)

INLEIDING

Het Zingend Vuurgeboomte hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en aan de bescherming van jouw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Het Zingend Vuurgeboomte vzw houdt zich in alle gevallen aan de wetgeving die op jouw privacy van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 • aan jou vragen om een uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • de passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bv. ledeninformatie voor de verzekering via Opendoek);
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze rechten ten alle tijde respecteren.

Het Zingend Vuurgeboomte vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:

Het Zingend Vuurgeboomte

p/a Rijselsestraat 11

8210 Loppem

hetzingendvuurgeboomte@gmail.com

www.hetzingendvuurgeboomte.be

WAAROM?

Persoonsgegevens worden door Het Zingend Vuurgeboomte vzw verwerkt om het doel van de vzw te bereiken, nl. het organiseren van en deelnemen aan activiteiten op het vlak van amateuristische cultuurexpressie, voornamelijk in de vorm van toneelopvoeringen[1].

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met het oog op:

 1. Ledenadministratie
 2. Het informeren over de activiteiten van Het Zingend Vuurgeboomte.

Voor de bovenstaande doelstellingen bewaren wij volgende persoonsgegevens:

LEDEN

 • persoonlijke identiteitsgegevens: (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum)

EXTERNEN

 • persoonlijke identiteitsgegevens: (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail)

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

WETTELIJKE GRONDEN

De verwerking van de persoonsgegevens door Het Zingend Vuurgeboomte vzw gebeurt op basis van volgende wettelijke gronden:

 • om een contract met jou uit te voeren dat afgesloten wordt met wederzijdse toestemming;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Het Zingend Vuurgeboomte vzw, waarbij deze belangen met jouw grondrechten en fundamentele vrijheden worden afgewogen;
 • in het kader van het algemeen en gerechtvaardigd belang, in overeenstemming met art. 89, met oog op het bewaren, ontsluiten… van persoonsgegevens vanuit een waarde voor het ‘algemeen belang’.

 

DERDE PARTIJEN

De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken wij aan derde partijen enkel en alleen indien dit noodzakelijk is voor onze werking.

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij voor:

 • het verzorgen van ICT-infrastructuur;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, uitnodigingen en publicaties.

Met deze derde partijen heeft het Zingend Vuurgeboomte vzw een verwerkers­overeenkomst conform de GDPR.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

BEELDEN

Als je deelneemt aan activiteiten kunnen er kunnen foto- of camerabeelden worden genomen. Indien je niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, dien je ons dit vooraf schriftelijk of via email mee te delen. Je dient ons dan ook de nodige elementen te bezorgen zodat we de beelden kunnen wissen.

De genomen beelden worden enkel in het kader van promotie en communicatie van de werking van Het Zingend Vuurgeboomte vzw gebruikt. De verworven beelden worden nooit zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekt. Op eenvoudig verzoek kunnen we beelden van jou op onze website of facebookpagina verwijderen.

BEWAARTERMIJN

Het Zingend Vuurgeboomte vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens die geen meerwaarde bieden in het kader van archivering van het verenigingsleven of voor het algemeen belang worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Iedereen kan op eenvoudig verzoek zijn persoonsgegevens laten verwijderen.

BEVEILIGING

Het Zingend Vuurgeboomte vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Het Zingend Vuurgeboomte vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding cfr. het huishoudelijk reglement;
 • al onze systemen beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

RECHTEN

Je hebt het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Wij kunnen je vragen om een legitimatie of een machtiging alvorens we wij gehoor kunnen geven aan dit verzoek.

Mocht je een vraag of een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. De contactinformatie vind je in het begin van deze privacyverklaring.

De Privacycommissie is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming en houdt toezicht op onze werking. Indien je bij het Zingend Vuurgeboomte vzw geen gehoor krijgt, kan je bij deze Privacycommissie terecht.

 

WIJZIGINGEN

Het Zingend Vuurgeboomte vzw kan ten alle tijde zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zal dat geval een aankondiging verschijnen op de website en zal iedereen in de databestanden een melding ontvangen.

[1] Statuten Het Zingend Vuurgeboomte vzw (…)

error: Content is protected !!